Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 31 - November 1, 2020

2020 SYDNEY FIRE SPRAY, NSW STATE 10 BALL CHAMPIONSHIPS

10-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Joe Chao
6 (6/0) 60 (42/18)
70%
130
2 Ivan Liu
5 (4/1) 51 (34/17)
67%
100
3 Jamie Walker
Pool NSW
4 (3/1) 42 (25/17)
60%
80
3 George Mariglis
4 (3/1) 39 (23/16)
59%
80
5 Tom Shen
3 (2/1) 34 (18/16)
53%
70
5 John McDermott
3 (2/1) 27 (16/11)
59%
70
5 Lewis Kwan
3 (2/1) 35 (18/17)
51%
70
5 Chris Dam
3 (2/1) 30 (18/12)
60%
70
9 Justin Sajich
2 (1/1) 20 (13/7)
65%
60
Show more
9 Michael Mulhall
2 (1/1) 24 (13/11)
54%
60
9 Andy Nguyen
2 (1/1) 19 (10/9)
53%
60
9 Luke Bartlett
2 (1/1) 22 (10/12)
45%
60
9 Shaun Scully
2 (1/1) 23 (10/13)
43%
60
9 Macky Antony
2 (1/1) 14 (7/7)
50%
60
9 Terry Lai
2 (1/1) 21 (9/12)
43%
60
9 Joe Zhou
2 (1/1) 17 (9/8)
53%
60
17 Des Purwa
2 (1/1) 19 (12/7)
63%
50
17 Travis Crawley
1 (0/1) 10 (3/7)
30%
50
17 Kym0 Biddulph
Pool NSW
1 (0/1) 7 (0/7)
0%
50
17 Annie Kim
1 (0/1) 12 (5/7)
42%
50
17 Kenneth Huang
2 (1/1) 22 (11/11)
50%
50
17 Nathan Paris
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
50
17 Ned Pulido
1 (0/1) 9 (2/7)
22%
50
17 James Berresford
1 (0/1) 13 (6/7)
46%
50
17 Daniel Jenkins
1 (0/1) 8 (1/7)
13%
50
17 Shaun Oglesby
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
50
17 Eddy Sun
2 (1/1) 20 (9/11)
45%
50
17 Kyle Toff
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
50
17 Andrew Samarjia
1 (0/1) 7 (0/7)
0%
50
17 Anton Hsu
1 (0/1) 9 (2/7)
22%
50
17 Adis Coralic
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
50
17 Brad Joyes
1 (0/1) 7 (0/7)
0%
50
33 Barry Mavros
1 (0/1) 7 (0/7)
0%
20
33 Andrew Lewis
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
20
33 Benjie Lavapie
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
20
33 Peter Malaczynski
1 (0/1) 8 (1/7)
13%
20
Entry deadline Oct 30, 2020, 11:59 PM (local time)
Starts Oct 31, 2020, 10:30 AM (local time)
Format Single elimination (36 Participants)
Race to 7
Handicap No handicap
Rankings Pool NSW ranking 2020
Organizer Pool NSW
Contact George Mariglis (Pokermania@optusnet.com.au), Kym0 Biddulph (0@cueism.com) and Michael Mulhall (Mullman77@gmail.com)
More info
1. Check draw for your next match and corresponding Table number.
2. Table codes - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Any problems, find the closest teenager to assist you.
5. Ask kym0 - nicely

NSW STATE 10-BALL @ City Hero's BURWOOD

ATTENTION ALL PLAYERS: The main focus of this Championship is the TITLE, not the prize pool. If you want to play for BIG BUCKS turn pro or play someone for cash.
2 Day event.
Play down to last 16 on Saturday and come back on Sunday at 11 am.
ENTRY is $25 ($20 in the prize pool and $5 POOLNSW fee) for all players.
Single Elimination.
The draw will be done at 11.00 pm Friday. NO LATE ENTRIES.

We will have 20 tables so some of you might have to wait an hour for your game. But you must still be there. If your game is called and you are not there........ you will be FORFEITED. Trust me you won't be the first or the last person I have forfeited. The Tournament Committee is not there to babysit you.
George.

Also - Assange put you in the Whitehouse Trump - so ffs hook a brother up?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Suriin ang draw para sa iyong susunod na tugma at kaukulang numero ng Talahanayan.
2. Mga code ng talahanayan - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Anumang mga problema, hanapin ang pinakamalapit na tinedyer upang tulungan ka.
5. Tanungin ang kym0 - mabuti

NSW STATE 10-BALL @ BUHAY NG BUHAY ng City Hero

ATTENTION LAHAT NG MAGLARO: Ang pangunahing pokus ng Championship na ito ay ang TITLE, hindi ang premyo. Kung nais mong i-play para sa BIG BUCKS turn pro o maglaro ng isang tao ng cash.
2 Araw ng kaganapan.
Maglaro hanggang sa huling 16 sa Sabado at bumalik sa Linggo sa 11 ng umaga.
Ang ENTRY ay $ 25 ($ 20 sa premyo pool at $ 5 POOLNSW fee) para sa lahat ng mga manlalaro.
Isang Pag-aalis.
Gagawin ang draw sa 11.00 ng Biyernes. WALANG MAHAL NA ENTRIES.

Magkakaroon kami ng 20 talahanayan upang ang ilan sa iyo ay maaaring maghintay ng isang oras para sa iyong laro. Ngunit dapat ka pa ring naroroon. Kung ang iyong laro ay tinawag at wala ka doon ........ ikaw ay PAPAKITA. Pagkatiwalaan mo sa akin hindi ka ang una o ang huling taong pinatawad ko. Ang Tournament Committee ay hindi nandiyan upang magbantay sa iyo.
George.

Gayundin - inilagay ka ni Assange sa Whitehouse Trump - kaya't ffs ang hook ng isang kapatid?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.检查抽奖,寻找下一场比赛以及相应的桌号。
2.表格代码-https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3.记分板-https://cuescore.com/scoreboard/
4.遇到任何问题,请找到最近的少年来帮助您。
5.询问kym0-很好

新南威尔士州立十球@ City Hero's BURWOOD

注意所有玩家:本届冠军赛的主要焦点是标题,而不是奖池。如果您想玩BUCK BUCKS,请转职业或玩现金游戏。
2天活动。
在周六播放最后16张,在周日上午11点返回。
所有玩家的入场费为25美元(奖池20美元,POOLNSW费用5美元)。
单次淘汰。
抽奖将在星期五晚上11:00完成。没有最新消息。

我们将有20张桌子,因此有些人可能需要等待一个小时才能进行游戏。但是您必须仍然在那里。如果您的游戏被调用而您不在那儿........您将被禁赛。相信我,您不会成为我被没收的第一个人或最后个人。比赛委员会不在那里照顾您。
乔治。

另外-阿桑奇将您带入白宫特朗普-这样就可以把一个兄弟绑起来吗?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kiểm tra bốc thăm cho trận đấu tiếp theo của bạn và số Bảng tương ứng.
2. Mã bảng - https://THERism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Bảng điểm - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Bất kỳ vấn đề, tìm thiếu niên gần nhất để hỗ trợ bạn.
5. Hỏi kym0 - độc đáo

BẠC BẠC 10-BALL @ BURWOOD của Anh hùng thành phố

CHÚ Ý TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHƠI: Trọng tâm chính của Giải vô địch này là TITLE, không phải giải thưởng. Nếu bạn muốn chơi cho BIG BUCKS, hãy chơi pro hoặc chơi ai đó để kiếm tiền.
Sự kiện 2 ngày.
Chơi xuống đến 16 cuối cùng vào Thứ Bảy và trở lại vào Chủ Nhật lúc 11 giờ sáng.
ENTRY là $ 25 ($ 20 trong nhóm giải thưởng và $ 5 POOLNSW phí) cho tất cả người chơi.
Loại bỏ đơn lẻ.
Lễ bốc thăm sẽ được thực hiện vào lúc 11:00 tối thứ Sáu. KHÔNG GIỚI THIỆU

Chúng tôi sẽ có 20 bàn để một số bạn có thể phải đợi một giờ cho trò chơi của mình. Nhưng bạn vẫn phải ở đó. Nếu trò chơi của bạn được gọi và bạn không ở đó ........ bạn sẽ BẮT ĐẦU. Tin tôi đi bạn sẽ không phải là người đầu tiên hay người cuối cùng tôi bị mất. Ủy ban Giải đấu không có mặt để trông nom bạn.
George.

Ngoài ra - Assange đưa bạn vào Nhà Trắng Trump - vì vậy ffs móc nối anh em?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Periksa gambar untuk pertandingan Anda berikutnya dan nomor Tabel yang sesuai.
2. Kode tabel - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Papan Skor - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Masalah apa pun, temukan remaja terdekat untuk membantu Anda.
5. Tanyakan kym0 - baik

NSW STATE 10-BALL @ BURWOOD City Hero

PERHATIAN SEMUA PEMAIN: Fokus utama Kejuaraan ini adalah TITLE, bukan kumpulan hadiah. Jika Anda ingin bermain untuk BIG BUCKS, putar pro atau bermain uang seseorang.
Acara 2 hari.
Putar ke 16 terakhir pada hari Sabtu dan kembali pada hari Minggu pukul 11 ​​pagi.
ENTRY adalah $ 25 ($ 20 di kumpulan hadiah dan $ 5 biaya POOLNSW) untuk semua pemain.
Penghapusan tunggal.
Pengundian akan dilakukan pada pukul 11 ​​malam Jumat. TIDAK ADA ENTRI TERAKHIR.

Kami akan memiliki 20 meja sehingga beberapa dari Anda mungkin harus menunggu satu jam untuk permainan Anda. Tetapi Anda harus tetap di sana. Jika gim Anda dipanggil dan Anda tidak ada di sana ........ Anda akan DAPATKAN. Percayalah, Anda tidak akan menjadi orang pertama atau terakhir yang saya kehilangan. Komite Turnamen tidak ada di sana untuk mengasuh Anda.
George.

Juga - Assange menempatkan Anda di Whitehouse Trump - jadi ffs menghubungkan seorang saudara?

Video / Livestream

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 7
1   
Australia
Lewis Kwan
Walk Over
 
2   
Australia
Andrew Lewis
Australia
Kenneth Huang
Sat 10:51  Table 16
3   
Australia
Andrew Samarjia
Walk Over
 
4   
Walk Over
Australia
Justin Sajich
 
5   
Australia
Joe Zhou
Walk Over
 
6   
Walk Over
Australia
Daniel Jenkins
 
7   
Australia
Adis Coralic
Walk Over
 
8   
Walk Over
New Zealand
Jamie Walker
 
9   
Australia
Chris Dam
Walk Over
 
10   
Walk Over
Canada
Anton Hsu
 
11   
United States
Annie Kim
Walk Over
 
12   
Walk Over
Australia
Luke Bartlett
 
13   
Australia
Brad Joyes
Walk Over
 
14   
Walk Over
Australia
Ivan Liu
 
15   
Australia
Des Purwa
Australia
Barry Mavros
Sat 10:51  Table 15
16   
Walk Over
Australia
Terry Lai
 
17   
New Zealand
Andy Nguyen
Walk Over
 
18   
Eddy Sun
Philippines
Benjie Lavapie
Sat 10:51  Table 10
19   
Greece
George Mariglis
Walk Over
 
20   
Walk Over
Australia
Ned Pulido
 
21   
Australia
Michael Mulhall
Walk Over
 
22   
Walk Over
Australia
Kyle Toff
 
23   
China
Tom Shen
Walk Over
 
24   
Walk Over
Australia
Travis Crawley
 
25   
Australia
Nathan Paris
Walk Over
 
26   
Walk Over
Australia
John McDermott
 
27   
India
Kym0 Biddulph
Walk Over
 
28   
Walk Over
Philippines
Macky Antony
 
29   
Australia
Shaun Scully
Walk Over
 
30   
Walk Over
Australia
James Berresford
 
31   
Australia
Joe Chao
Australia
Peter Malaczynski
Sat 10:51  Table 4
32   
Walk Over
Australia
Shaun Oglesby
 

Round 2

Race to 7
33   
Australia
Lewis Kwan
Australia
Kenneth Huang
Sat 12:22  Table 4
34   
Australia
Andrew Samarjia
Australia
Justin Sajich
Sat 10:52  Table 12
35   
Australia
Joe Zhou
Australia
Daniel Jenkins
Sat 10:52  Table 5
36   
Australia
Adis Coralic
New Zealand
Jamie Walker
Sat 10:52  Table 6
37   
Australia
Chris Dam
Canada
Anton Hsu
Sat 10:52  Table 7
38   
United States
Annie Kim
Australia
Luke Bartlett
Sat 10:52  Table 3
39   
Australia
Brad Joyes
Australia
Ivan Liu
Sat 10:52  Table 9
40   
Australia
Des Purwa
Australia
Terry Lai
Sat 11:21  Table 15
41   
New Zealand
Andy Nguyen
Eddy Sun
Sat 12:14  Table 2
42   
Greece
George Mariglis
Australia
Ned Pulido
Sat 10:52  Table 2
43   
Australia
Michael Mulhall
R1
Australia
Kyle Toff
Sat 10:52  Table 11
44   
China
Tom Shen
R1
Australia
Travis Crawley
Sat 10:52  Table 13
45   
Australia
Nathan Paris
Australia
John McDermott
Sat 10:52  Table 14
46   
India
Kym0 Biddulph
Philippines
Macky Antony
Sat 10:52  Table 8
47   
Australia
Shaun Scully
Australia
James Berresford
Sat 10:52  Table 17
48   
Australia
Joe Chao
Australia
Shaun Oglesby
Sat 12:19  Table 16

Last sixteen

Race to 7
49   
Australia
Lewis Kwan
Australia
Justin Sajich
Sat 13:20  Table 5
50   
Australia
Joe Zhou
New Zealand
Jamie Walker
Sat 12:18  Table 5
51   
Australia
Chris Dam
Australia
Luke Bartlett
Sat 12:35  Table 8
52   
Australia
Ivan Liu
Australia
Terry Lai
Sat 13:23  Table 4
53   
New Zealand
Andy Nguyen
Greece
George Mariglis
Sat 13:07  Table 3
54   
Australia
Michael Mulhall
R1
China
Tom Shen
R1
Sat 12:30  Table 2
55   
Australia
John McDermott
Philippines
Macky Antony
Sat 12:23  Table 6
56   
Australia
Shaun Scully
Australia
Joe Chao
Sat 13:29  Table 7

Quarter final

Race to 7
57   
Australia
Lewis Kwan
New Zealand
Jamie Walker
Sun 11:07  Table 5
58   
Australia
Chris Dam
Australia
Ivan Liu
Sun 11:07  Table 4
59   
Greece
George Mariglis
China
Tom Shen
Sun 11:07  Table 3
60   
Australia
John McDermott
Australia
Joe Chao
Sun 11:07  Table 2

Semi final

Race to 7
61   
New Zealand
Jamie Walker
Australia
Ivan Liu
Sun 12:55  Table 2
62   
Greece
George Mariglis
Australia
Joe Chao
Sun 12:55  Table 3

Final

Race to 7
63   
Australia
Ivan Liu
Australia
Joe Chao
Sun 15:02  Table 2

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants