Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

July 11 - July 12, 2020

2020 POOLNSW OPEN 8 BALL

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Australia Justin Sajich
6 (6/0) 12 (12/0)
100%
130
2 Australia Kenneth Huang
6 (5/1) 14 (10/4)
71%
100
3 Australia Tony Do
5 (4/1) 12 (9/3)
75%
80
3 Australia Ivan Liu
5 (4/1) 11 (8/3)
73%
80
5 New Zealand Jamie Walker
Pool NSW
3 (2/1) 7 (4/3)
57%
70
5 Australia Barry Mavros
3 (2/1) 7 (4/3)
57%
70
5 India Kym0 Biddulph
Pool NSW
3 (2/1) 8 (5/3)
63%
70
5 Australia Andrew Samarjia
3 (2/1) 7 (4/3)
57%
70
9 Australia Tuan Nguyen
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
60
Show more
9 Australia Michael Mulhall
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
60
9 Australia John McDermott
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
60
9 Kellie Beany Mowbray
2 (1/1) 5 (3/2)
60%
60
9 Australia James Berresford
3 (2/1) 6 (4/2)
67%
60
9 Australia Shaun Scully
3 (2/1) 7 (4/3)
57%
60
9 Australia Joe Chao
3 (2/1) 7 (5/2)
71%
60
9 Australia Chris Dam
3 (2/1) 7 (5/2)
71%
60
17 Australia Des Purwa
2 (1/1) 5 (2/3)
40%
50
17 Greece George Mariglis
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
50
17 Lebanon Joey T
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Australia Kah Weng Tan
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Indonesia Kevin Alexander
2 (1/1) 5 (2/3)
40%
50
17 Australia Chris Mungoven
2 (1/1) 6 (3/3)
50%
50
17 Australia Shaun Oglesby
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Australia Saif Mirza
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
50
17 Australia Jason Chedid
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Australia steven lambert
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Indonesia Fabio Ananda
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
50
17 Ireland Seamus Delahunty
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
50
17 Wales Dean O'Connell
2 (1/1) 5 (3/2)
60%
50
17 Australia William ONeill
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
50
17 Australia Jai Debuse
2 (1/1) 5 (2/3)
40%
50
17 Australia Johnny Cooper
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
50
33 Australia John Hancock
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 United States Annie Kim
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
20
33 Australia Nathan Paris
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Vietnam Kha Le
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia Mitchell Tucker
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia David Fogarty
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia Ned Pulido
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
20
33 Australia Luke Bartlett
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Vietnam Minh Duong
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
20
33 Australia Milad Sharifpoor
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia Lewis Kwan
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
20
33 Australia Dale Thomson
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia Craig Trappel
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia Mike Dogan
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia Nathan Sweeney
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia sean taylor
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Australia Jay Quinn
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
Entry deadline Jul 10, 2020, 11:00 PM (local time)
Organizer Pool NSW
Contact George Mariglis (Pokermania@optusnet.com.au) and Michael Mulhall (Mullman77@gmail.com)
Rankings Pool NSW ranking 2020
Format Single elimination (49 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
More info
1. Check draw for your next match and corresponding Table number.
2. Table codes - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Any problems, find the closest teenager to assist you.
5. Ask kym0 - nicely

NSW OPEN 8-BALL @ City Hero's BURWOOD

ATTENTION ALL PLAYERS: The main focus of the OPEN is the TITLE, not the prize pool. If you want to play for BIG BUCKS turn pro or play someone for cash.
$20 for every match you win.
2 Day event. Play down to last 16 on Saturday and come back on Sunday at 11 am.
ENTRY is $28 ($20 in the prize pool and $8 POOLNSW fee) for all players.
Single Elimination.
The draw will be done at 11.00 pm Friday. NO LATE ENTRIES.
we will have 20 tables so some of you might have to wait an hour for your game. But you must still be there. If your game is called and you are not there........ you will be FORFEITED. Trust me you won't be the first or the last person I have forfeited. The Tournament Committee is not there to babysit you.
George.

Also - Assange put you in the Whitehouse Trump - so ffs hook a brother up?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.检查抽奖,寻找下一场比赛以及相应的桌号。
2.表格代码-https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3.记分板-https://cuescore.com/scoreboard/
4.遇到任何问题,请找到最近的少年来帮助您。
5.询问kym0-很好

NSW OPEN 8-BALL @ City Hero's BURWOOD

注意所有玩家:公开赛的主要焦点是标题,而不是奖池。如果您想玩BUCK BUCKS,请转职业或玩现金游戏。
2天活动。在周六播放最后16张,在周日上午11点返回。
所有玩家的入场费为28美元(奖池20美元,POOLNSW费用8美元)。
单次淘汰。
抽奖将在星期五晚上11:00完成。没有最新消息。
我们将有20张桌子,因此你们中的一些人可能不得不等待一个小时才能进行比赛。但是您必须仍然在那里。如果您的游戏被调用而您不在那儿........您将被禁赛。相信我,您不会成为我被没收的第一个人或最后个人。比赛委员会不在那里照顾您。
乔治。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Kiểm tra bốc thăm cho trận đấu tiếp theo của bạn và số Bảng tương ứng.
2. Mã bảng - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Bảng điểm - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Bất kỳ vấn đề, tìm thiếu niên gần nhất để hỗ trợ bạn.
5. Hỏi kym0 - độc đáo

MỞ 8-BALL @ BURWOOD của City Hero

CHÚ Ý TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHƠI: Trọng tâm chính của MỞ là TITLE, không phải giải thưởng. Nếu bạn muốn chơi cho BIG BUCKS, hãy chơi pro hoặc chơi ai đó để kiếm tiền.
Sự kiện 2 ngày. Chơi xuống đến 16 cuối cùng vào Thứ Bảy và trở lại vào Chủ Nhật lúc 11 giờ sáng.
ENTRY là $ 28 ($ 20 trong nhóm giải thưởng và $ 8 POOLNSW phí) cho tất cả người chơi.
Loại bỏ đơn lẻ.
Lễ bốc thăm sẽ được thực hiện vào lúc 11:00 tối thứ Sáu. KHÔNG GIỚI THIỆU
chúng tôi sẽ có 20 bàn để một số bạn có thể phải đợi một giờ cho trò chơi của mình. Nhưng bạn vẫn phải ở đó. Nếu trò chơi của bạn được gọi và bạn không ở đó ........ bạn sẽ BẮT ĐẦU. Tin tôi đi bạn sẽ không phải là người đầu tiên hay người cuối cùng tôi bị mất. Ủy ban Giải đấu không có mặt để trông nom bạn.
George.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Suriin ang draw para sa iyong susunod na tugma at kaukulang numero ng Talahanayan.
2. Mga code ng talahanayan - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Anumang mga problema, hanapin ang pinakamalapit na tinedyer upang tulungan ka.
5. Tanungin ang kym0 - mabuti

NAMATAYAN NG NSW 8-BALL @ City Hero's BURWOOD

ATTENTION LAHAT NG MAGLARO: Ang pangunahing pokus ng OPEN ay ang TITLE, hindi ang premyo. Kung nais mong i-play para sa BIG BUCKS turn pro o maglaro ng isang tao ng cash.
2 Araw ng kaganapan. Maglaro hanggang sa huling 16 sa Sabado at bumalik sa Linggo sa 11 ng umaga.
Ang ENTRY ay $ 28 ($ 20 sa premyo pool at $ 8 POOLNSW fee) para sa lahat ng mga manlalaro.
Isang Pag-aalis.
Gagawin ang draw sa 11.00 ng Biyernes. WALANG MAHAL NA ENTRIES.
magkakaroon kami ng 20 talahanayan upang ang ilan sa iyo ay maaaring maghintay ng isang oras para sa iyong laro. Ngunit dapat ka pa ring naroroon. Kung ang iyong laro ay tinawag at wala ka doon ........ ikaw ay PAPAKITA. Pagkatiwalaan mo sa akin hindi ka ang una o ang huling taong pinatawad ko. Ang Tournament Committee ay hindi nandiyan upang magbantay sa iyo.
George.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Periksa gambar untuk pertandingan Anda berikutnya dan nomor Tabel yang sesuai.
2. Kode tabel - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Papan Skor - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Masalah apa pun, temukan remaja terdekat untuk membantu Anda.
5. Tanyakan kym0 - baik

NSW OPEN 8-BALL @ BURWOOD City Hero

PERHATIAN SEMUA PEMAIN: Fokus utama OPEN adalah TITLE, bukan kumpulan hadiah. Jika Anda ingin bermain untuk BIG BUCKS, putar pro atau bermain uang seseorang.
Acara 2 hari. Putar ke 16 terakhir pada hari Sabtu dan kembali pada hari Minggu pukul 11 ​​pagi.
ENTRY adalah $ 28 ($ 20 di kumpulan hadiah dan $ 8 biaya POOLNSW) untuk semua pemain.
Penghapusan tunggal.
Pengundian akan dilakukan pada pukul 11 ​​malam Jumat. TIDAK ADA ENTRI TERAKHIR.
kami akan memiliki 20 meja sehingga beberapa dari Anda mungkin harus menunggu satu jam untuk permainan Anda. Tetapi Anda harus tetap di sana. Jika gim Anda dipanggil dan Anda tidak ada di sana ........ Anda akan DAPATKAN. Percayalah, Anda tidak akan menjadi orang pertama atau terakhir yang saya kehilangan. Komite Turnamen tidak ada di sana untuk mengasuh Anda.
George.

Video / Livestream

Schedule

BETA Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
Best of 3 sets 
1   
Australia
Tuan Nguyen
Walk Over
 
2   
Australia
Saif Shaikh
Australia
Mitchell Tucker
Sat 09:46  Table 11
3   
Australia
Jai Debuse
United States
Annie Kim
Sat 09:46  Table 5
4   
Australia
David Fogarty
Australia
Kenneth Huang
R2
Sat 09:46  Table 3
5   
Australia
Kah Weng Tan
Walk Over
 
6   
Australia
Luke Bartlett
Australia
Chris Dam
Sat 09:46  Table 4
7   
Australia
Craig Trappel
Greece
George Mariglis
Sat 09:46  Table 2
8   
Walk Over
India
Kym0 Biddulph
 
9   
Australia
Michael Mulhall
Walk Over
 
10   
Vietnam
Minh Duong
Indonesia
Kevin Alexander
Sat 09:47  Table 6
11   
Australia
Tony Dinh
Australia
Milad Sharifpoor
Sat 09:47  Table 7
12   
Walk Over
Indonesia
Fabio Ananda
 
13   
New Zealand
Jamie Walker
Walk Over
 
14   
Australia
Chris Mungoven
Australia
Lewis Kwan
Sat 09:47  Table 8
15   
Australia
Michael Dogan
Australia
James Berresford
Sat 09:47  Table 9
16   
Walk Over
Australia
Jason Chedid
 
17   
Australia
Shaun Oglesby
Walk Over
 
18   
Australia
Nathan Sweeney
Australia
Joe Chao
Sat 09:47  Table 20
19   
Australia
William ONeill
Australia
Jay Quinn
Sat 09:47  Table 10
20   
Walk Over
Australia
Barry Mavros
 
21   
Australia
John McDermott
Walk Over
 
22   
Ireland
Seamus Delahunty
Australia
Dale Thomson
Sat 09:47  Table 18
23   
Australia
Justin Sajich
Australia
Nathan Paris
Sat 09:47  Table 19
24   
Walk Over
Lebanon
Joey T
 
25   
Australia
steven lambert
Walk Over
 
26   
Australia
Ivan Liu
R4
Australia
sean taylor
Sat 09:47  Table 14
27   
Australia
Ned Pulido
Australia
Des Purwa
Sat 09:47  Table 15
28   
Walk Over
Kellie Beany Mowbray
 
29   
Australia
Johnny Cooper
Walk Over
 
30   
Australia
John Hancock
Australia
Shaun Scully
Sat 09:47  Table 16
31   
Wales
Dean O'Connell
R1
Vietnam
Kha Le
Sat 09:47  Table 17
32   
Walk Over
Australia
Andrew Samarjia
 

Round 2

Race to 5
Best of 3 sets 
33   
Australia
Tuan Nguyen
R1
Australia
Saif Shaikh
Sat 12:46  Table 11
34   
Australia
Jai Debuse
Australia
Kenneth Huang
Sat 14:35  Table 18
35   
Australia
Kah Weng Tan
Australia
Chris Dam
R3
Sat 12:42  Table 4
36   
Greece
George Mariglis
India
Kym0 Biddulph
R4
Sat 12:11  Table 3
37   
Australia
Michael Mulhall
Indonesia
Kevin Alexander
Sat 13:37  Table 6
38   
Australia
Tony Dinh
R2
Indonesia
Fabio Ananda
R1
Sat 12:22  Table 2
39   
New Zealand
Jamie Walker
R4
Australia
Chris Mungoven
Sat 13:20  Table 8
40   
Australia
James Berresford
Australia
Jason Chedid
Sat 11:56  Table 9
41   
Australia
Shaun Oglesby
Australia
Joe Chao
Sat 11:37  Table 14
42   
Australia
William ONeill
Australia
Barry Mavros
Sat 12:54  Table 16
43   
Australia
John McDermott
Ireland
Seamus Delahunty
Sat 13:19  Table 18
44   
Australia
Justin Sajich
Lebanon
Joey T
Sat 11:29  Table 1
45   
Australia
steven lambert
Australia
Ivan Liu
Sat 11:30  Table 7
46   
Australia
Des Purwa
Kellie Beany Mowbray
Sat 14:29  Table 3
47   
Australia
Johnny Cooper
Australia
Shaun Scully
Sat 14:01  Table 7
48   
Wales
Dean O'Connell
Australia
Andrew Samarjia
R1
Sat 13:38  Table 17

Last sixteen

Race to 5
Best of 3 sets 
49   
Australia
Tuan Nguyen
R1
Australia
Kenneth Huang
R5
Sun 10:28  Table 3
50   
Australia
Chris Dam
R1
India
Kym0 Biddulph
R1
Sun 10:28  Table 2
51   
Australia
Michael Mulhall
Australia
Tony Dinh
Sun 10:28  Table 4
52   
New Zealand
Jamie Walker
R1
Australia
James Berresford
R1
Sun 10:28  Table 5
53   
Australia
Joe Chao
Australia
Barry Mavros
Sun 10:28  Table 6
54   
Australia
John McDermott
Australia
Justin Sajich
Sun 11:00  Table 7
55   
Australia
Ivan Liu
Kellie Beany Mowbray
Sun 10:28  Table 8
56   
Australia
Shaun Scully
Australia
Andrew Samarjia
Sun 10:43  Table 9

Quarter final

Race to 5
Best of 3 sets 
57   
Australia
Kenneth Huang
R1
India
Kym0 Biddulph
R1
Sun 14:27  Table 2
58   
Australia
Tony Dinh
New Zealand
Jamie Walker
Sun 13:45  Table 3
59   
Australia
Barry Mavros
Australia
Justin Sajich
Sun 14:13  Table 4
60   
Australia
Ivan Liu
Australia
Andrew Samarjia
Sun 14:18  Table 5

Semi final

Race to 5
Best of 3 sets 
61   
Australia
Kenneth Huang
R3
Australia
Tony Dinh
R2
Sun 16:35  Table 3
62   
Australia
Justin Sajich
Australia
Ivan Liu
Sun 16:19  Table 3

Final

Race to 5
Best of 3 sets 
63   
Australia
Kenneth Huang
R2
Australia
Justin Sajich
R3
Sun 19:00  Table 3

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants