Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

September 12 - September 13, 2020

2020 POOLNSW OPEN 10 BALL

10-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Australia Justin Sajich
5 (5/0) 48 (35/13)
73%
130
2 Australia Barry Mavros
5 (4/1) 48 (32/16)
67%
100
3 New Zealand Andy Nguyen
4 (3/1) 44 (25/19)
57%
80
3 Australia Chris Dam
4 (3/1) 43 (26/17)
60%
80
5 Australia Tony Do
3 (2/1) 34 (20/14)
59%
70
5 United States Annie Kim
3 (2/1) 34 (16/18)
47%
70
5 Australia Rob Carnell
3 (2/1) 30 (14/16)
47%
70
5 Australia Kenneth Huang
4 (3/1) 38 (23/15)
61%
70
9 Australia Gavin Douglas
2 (1/1) 20 (12/8)
60%
60
Show more
9 Greece George Mariglis
3 (2/1) 34 (16/18)
47%
60
9 Lebanon Joey T
2 (1/1) 25 (12/13)
48%
60
9 Australia Kah Weng Tan
3 (2/1) 37 (20/17)
54%
60
9 Australia Lewis Kwan
3 (2/1) 32 (17/15)
53%
60
9 Australia Joe Chao
2 (1/1) 18 (10/8)
56%
60
9 Australia Slav Rypinski
3 (2/1) 26 (16/10)
62%
60
9 Australia Craig trappel
2 (1/1) 20 (11/9)
55%
60
17 Australia Ivan Liu
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
50
17 Australia Tuan Nguyen
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
50
17 Australia Andrew Lewis
1 (0/1) 9 (2/7)
22%
50
17 India Kym0 Biddulph
Pool NSW
1 (0/1) 13 (6/7)
46%
50
17 Australia Jay Quinn
1 (0/1) 8 (1/7)
13%
50
17 Australia Jason Dai
1 (0/1) 13 (6/7)
46%
50
17 Greece Alex Koussas
1 (0/1) 8 (1/7)
13%
50
17 Australia John McDermott
1 (0/1) 7 (0/7)
0%
50
17 Australia Ned Pulido
1 (0/1) 8 (1/7)
13%
50
17 Australia steven lambert
1 (0/1) 10 (3/7)
30%
50
17 Australia Kyle Toff
1 (0/1) 11 (4/7)
36%
50
17 Australia Leon Yao
1 (0/1) 9 (2/7)
22%
50
17 Australia Mike Dogan
1 (0/1) 9 (2/7)
22%
50
17 Canada Anton Hsu
1 (0/1) 13 (6/7)
46%
50
17 Australia Michael Dowsett
1 (0/1) 9 (2/7)
22%
50
17 Australia Glanden Zheng
1 (0/1) 8 (1/7)
13%
50
33 New Zealand Jamie Walker
Pool NSW
1 (0/1) 13 (6/7)
46%
20
33 Australia Michael Mulhall
1 (0/1) 12 (5/7)
42%
20
33 Indonesia Kevin Alexander
1 (0/1) 13 (6/7)
46%
20
33 Australia Shaun Scully
1 (0/1) 12 (5/7)
42%
20
33 Australia harry dawson
1 (0/1) 8 (1/7)
13%
20
Starts Sep 12, 2020, 11:00 AM Until Sep 13, 2020 (local time)
Entry deadline Sep 11, 2020, 11:59 PM (local time)
Organizer Pool NSW
Contact George Mariglis (Pokermania@optusnet.com.au) and Michael Mulhall (Mullman77@gmail.com)
Rankings Pool NSW ranking 2020
Format Single elimination (37 Participants)
Race to 7
Handicap No handicap
More info
1. Check draw for your next match and corresponding Table number.
2. Table codes - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Any problems, find the closest teenager to assist you.
5. Ask kym0 - nicely

NSW OPEN 10 BALL @ City Hero's BURWOOD

ATTENTION ALL PLAYERS: The main focus of the OPEN is the TITLE, not the prize pool. If you want to play for BIG BUCKS turn pro or play someone for cash.
2 Day event. Play down to last 16 on Saturday and come back on Sunday at 11 am.
ENTRY is $25 ($20 in the prize pool and $5 POOLNSW fee) for all players.
Single Elimination.
The draw will be done at 11.59 pm Friday. NO LATE ENTRIES.
we will have 20 tables so some of you might have to wait an hour for your game. But you must still be there. If your game is called and you are not there........ you will be FORFEITED. Trust me you won't be the first or the last person I have forfeited. The Tournament Committee is not there to babysit you.
George.

Also - Assange put you in the Whitehouse Trump - so ffs hook a brother up?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kiểm tra bốc thăm cho trận đấu tiếp theo của bạn và số Bảng tương ứng.
2. Mã bảng - https://THERism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Bảng điểm - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Bất kỳ vấn đề, tìm thiếu niên gần nhất để hỗ trợ bạn.
5. Hỏi kym0 - độc đáo

NSW MỞ 10 BALL @ BURWOOD của City Hero

CHÚ Ý TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHƠI: Trọng tâm chính của MỞ là TITLE, không phải giải thưởng. Nếu bạn muốn chơi cho BIG BUCKS, hãy chơi pro hoặc chơi ai đó để kiếm tiền.
Sự kiện 2 ngày. Chơi xuống đến 16 cuối cùng vào Thứ Bảy và trở lại vào Chủ Nhật lúc 11 giờ sáng.
ENTRY là $ 25 ($ 20 trong nhóm giải thưởng và $ 5 POOLNSW phí) cho tất cả người chơi.
Loại bỏ đơn lẻ.
Lễ bốc thăm sẽ được thực hiện vào lúc 11:59 tối thứ Sáu. KHÔNG GIỚI THIỆU
chúng tôi sẽ có 20 bàn để một số bạn có thể phải đợi một giờ cho trò chơi của mình. Nhưng bạn vẫn phải ở đó. Nếu trò chơi của bạn được gọi và bạn không ở đó ........ bạn sẽ BẮT ĐẦU. Tin tôi đi bạn sẽ không phải là người đầu tiên hay người cuối cùng tôi bị mất. Ủy ban Giải đấu không có mặt để trông nom bạn.
George.

Ngoài ra - Assange đưa bạn vào Nhà Trắng Trump - vì vậy ffs móc nối anh em?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Suriin ang draw para sa iyong susunod na tugma at kaukulang numero ng Talahanayan.
2. Mga code ng talahanayan - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Anumang mga problema, hanapin ang pinakamalapit na tinedyer upang tulungan ka.
5. Tanungin ang kym0 - mabuti

NAPAKBUKSAN NG NSW 10 BALL @ City Hero's

ATTENTION LAHAT NG MAGLARO: Ang pangunahing pokus ng OPEN ay ang TITLE, hindi ang premyo. Kung nais mong i-play para sa BIG BUCKS turn pro o maglaro ng isang tao ng cash.
2 Araw ng kaganapan. Maglaro hanggang sa huling 16 sa Sabado at bumalik sa Linggo sa 11 ng umaga.
Ang ENTRY ay $ 25 ($ 20 sa premyo pool at $ 5 POOLNSW fee) para sa lahat ng mga manlalaro.
Isang Pag-aalis.
Gagawin ang draw sa 11.59 ng Biyernes. WALANG MAHAL NA ENTRIES.
magkakaroon kami ng 20 talahanayan upang ang ilan sa iyo ay maaaring maghintay ng isang oras para sa iyong laro. Ngunit dapat ka pa ring naroroon. Kung ang iyong laro ay tinawag at wala ka doon ........ ikaw ay PAPAKITA. Pagkatiwalaan mo sa akin hindi ka ang una o ang huling taong pinatawad ko. Ang Tournament Committee ay hindi nandiyan upang magbantay sa iyo.
George.

Gayundin - inilagay ka ni Assange sa Whitehouse Trump - kaya't ffs ang hook ng isang kapatid?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.检查抽奖,寻找下一场比赛以及相应的桌号。
2.表格代码-https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3.记分板-https://cuescore.com/scoreboard/
4.遇到任何问题,请找到最近的少年来帮助您。
5.询问kym0-很好

NSW OPEN 10球@ City Hero's BURWOOD

注意所有玩家:公开赛的主要焦点是标题,而不是奖池。如果您想玩BUCK BUCKS,请转职业或玩现金游戏。
2天活动。在周六播放最后16张,在周日上午11点返回。
所有玩家的入场费为25美元(奖池20美元,POOLNSW费用5美元)。
单次淘汰。
抽奖将在星期五晚上11:59完成。没有最新消息。
我们将有20张桌子,因此你们中的一些人可能不得不等待一个小时才能进行比赛。但是您必须仍然在那里。如果您的游戏被调用而您不在那儿........您将被禁赛。相信我,您不会成为我被没收的第一个人或最后个人。比赛委员会不在那里照顾您。
乔治。

另外-阿桑奇将您带入白宫特朗普-这样就可以把一个兄弟绑起来吗?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Periksa gambar untuk pertandingan Anda berikutnya dan nomor Tabel yang sesuai.
2. Kode tabel - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Papan Skor - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Masalah apa pun, temukan remaja terdekat untuk membantu Anda.
5. Tanyakan kym0 - baik

NSW OPEN 10 BALL @ BURWOOD City Hero

PERHATIAN SEMUA PEMAIN: Fokus utama OPEN adalah TITLE, bukan kumpulan hadiah. Jika Anda ingin bermain untuk BIG BUCKS, putar pro atau bermain uang seseorang.
Acara 2 hari. Putar ke 16 terakhir pada hari Sabtu dan kembali pada hari Minggu pukul 11 ​​pagi.
ENTRY adalah $ 25 ($ 20 di kumpulan hadiah dan $ 5 biaya POOLNSW) untuk semua pemain.
Penghapusan tunggal.
Pengundian akan dilakukan pada pukul 11.59 ​​malam Jumat. TIDAK ADA ENTRI TERAKHIR.
kami akan memiliki 20 meja sehingga beberapa dari Anda mungkin harus menunggu satu jam untuk permainan Anda. Tetapi Anda harus tetap di sana. Jika gim Anda dipanggil dan Anda tidak ada di sana ........ Anda akan DAPATKAN. Percayalah, Anda tidak akan menjadi orang pertama atau terakhir yang saya kehilangan. Komite Turnamen tidak ada di sana untuk mengasuh Anda.
George.

Juga - Assange menempatkan Anda di Whitehouse Trump - jadi ffs menghubungkan seorang saudara?

Video / Livestream

Schedule

BETA Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 7
1   
Australia
Andrew Lewis
Walk Over
 
2   
Australia
Slav Rypinski
Australia
harry dawson
Sat 08:12  Table 4
3   
New Zealand
Andy Nguyen
Walk Over
 
4   
Walk Over
Australia
Ivan Liu
 
5   
Australia
Tony Dinh
Walk Over
 
6   
Walk Over
Australia
steven lambert
 
7   
Australia
Craig johns
Walk Over
 
8   
Walk Over
Australia
Michael Dowsett
 
9   
Australia
John McDermott
Walk Over
 
10   
Australia
Michael Mulhall
Australia
Kenneth Huang
Sat 08:12  Table 2
11   
Australia
Joe Chao
Walk Over
 
12   
Walk Over
Australia
Glanden Zheng
 
13   
Australia
Ned Pulido
Walk Over
 
14   
Walk Over
Australia
Barry Mavros
 
15   
Greece
George Mariglis
Australia
Shaun Scully
Sat 08:12  Table 3
16   
Walk Over
India
Kym0 Biddulph
 
17   
Australia
Michael Dogan
Walk Over
 
18   
Indonesia
Kevin Alexander
Australia
Lewis Kwan
R1
Sat 08:12  Table 5
19   
Australia
Jay Quinn
Walk Over
 
20   
Walk Over
Australia
Justin Sajich
 
21   
Greece
Alex Koussas
Walk Over
 
22   
Walk Over
Australia
Gavin Douglas
 
23   
Australia
Tuan Nguyen
Walk Over
 
24   
Walk Over
Australia
Rob Carnell
 
25   
Australia
Jason Dai
Walk Over
 
26   
Walk Over
United States
Annie Kim
 
27   
Lebanon
Joey T
Walk Over
 
28   
Walk Over
Canada
Anton Hsu
 
29   
Australia
Leon Yao
Walk Over
 
30   
Walk Over
Australia
Chris Dam
 
31   
Australia
Kah Weng Tan
New Zealand
Jamie Walker
Sat 08:12  Table 6
32   
Walk Over
Australia
Kyle Toff
 

Round 2

Race to 7
33   
Australia
Andrew Lewis
Australia
Slav Rypinski
Sat 12:07  Table 4
34   
New Zealand
Andy Nguyen
Australia
Ivan Liu
Sat 08:12  Table 7
35   
Australia
Tony Dinh
Australia
steven lambert
Sat 08:13  Table 8
36   
Australia
Craig johns
Australia
Michael Dowsett
Sat 08:13  Table 9
37   
Australia
John McDermott
Australia
Kenneth Huang
Sat 12:40  Table 5
38   
Australia
Joe Chao
Australia
Glanden Zheng
Sat 08:13  Table 18
39   
Australia
Ned Pulido
Australia
Barry Mavros
Sat 08:13  Table 19
40   
Greece
George Mariglis
India
Kym0 Biddulph
Sat 12:47  Table 6
41   
Australia
Michael Dogan
Australia
Lewis Kwan
Sat 12:37  Table 3
42   
Australia
Jay Quinn
Australia
Justin Sajich
Sat 08:13  Table 20
43   
Greece
Alex Koussas
Australia
Gavin Douglas
Sat 08:13  Table 10
44   
Australia
Tuan Nguyen
Australia
Rob Carnell
Sat 08:13  Table 14
45   
Australia
Jason Dai
United States
Annie Kim
Sat 08:13  Table 15
46   
Lebanon
Joey T
Canada
Anton Hsu
Sat 08:13  Table 16
47   
Australia
Leon Yao
Australia
Chris Dam
Sat 08:13  Table 17
48   
Australia
Kah Weng Tan
Australia
Kyle Toff
Sat 12:47  Table 2

Last sixteen

Race to 7
49   
Australia
Slav Rypinski
New Zealand
Andy Nguyen
Sat 13:21  Table 4
50   
Australia
Tony Dinh
Australia
Craig johns
Sat 12:37  Table 7
51   
Australia
Kenneth Huang
Australia
Joe Chao
R1
Sat 13:48  Table 3
52   
Australia
Barry Mavros
Greece
George Mariglis
Sat 14:08  Table 6
53   
Australia
Lewis Kwan
Australia
Justin Sajich
Sat 13:48  Table 5
54   
Australia
Gavin Douglas
Australia
Rob Carnell
Sat 12:10  Table 9
55   
United States
Annie Kim
Lebanon
Joey T
Sat 13:00  Table 8
56   
Australia
Chris Dam
Australia
Kah Weng Tan
Sat 14:12  Table 2

Quarter final

Race to 7
57   
New Zealand
Andy Nguyen
R1
Australia
Tony Dinh
Sat 14:35  Table 4
58   
Australia
Kenneth Huang
Australia
Barry Mavros
Sat 16:42  Table 3
59   
Australia
Justin Sajich
Australia
Rob Carnell
Sat 14:36  Table 5
60   
United States
Annie Kim
Australia
Chris Dam
Sat 16:42  Table 5

Semi final

Race to 7
61   
New Zealand
Andy Nguyen
Australia
Barry Mavros
Sun 13:10  Table 3
62   
Australia
Justin Sajich
Australia
Chris Dam
Sun 12:33  Table 2

Final

Race to 7
63   
Australia
Barry Mavros
Australia
Justin Sajich
Sun 14:55  Table 3

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants