Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

August 15 - August 16, 2020

2020 NSW STATE 8 BALL CHAMPIONSHIPS

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Justin Sajich
6 (6/0) 13 (12/1)
92%
130
2 Greg Jenkins
6 (5/1) 16 (11/5)
69%
100
3 Ivan Liu
5 (4/1) 10 (8/2)
80%
80
3 Joe Chao
4 (3/1) 8 (6/2)
75%
80
5 Barry Mavros
3 (2/1) 6 (4/2)
67%
70
5 Gavin Douglas
3 (2/1) 6 (4/2)
67%
70
5 Tony Dinh
3 (2/1) 8 (5/3)
63%
70
5 Lewis Kwan
4 (3/1) 8 (6/2)
75%
70
9 Santosh Gov
2 (1/1) 5 (2/3)
40%
60
Show more
9 Kenneth Huang
2 (1/1) 5 (3/2)
60%
60
9 Luke Bartlett
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
60
9 Kyle Toff
3 (2/1) 7 (5/2)
71%
60
9 Chris Dam
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
60
9 Anton Hsu
2 (1/1) 5 (2/3)
40%
60
9 Slav Rypinski
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
60
9 Adis Coralic
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
60
17 George Mariglis
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Andrew Lewis
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Annie Kim
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
50
17 Nathan Paris
2 (1/1) 5 (2/3)
40%
50
17 John McDermott
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
50
17 Joey T
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Shaun Scully
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Shaun Oglesby
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
50
17 Shaun Abela
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Andrew Adams
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
50
17 Leon Yao
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Mike Dogan
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 sean taylor
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Connor Rafferty
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 George Neradilek
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
50
17 Barry Bradshaw
2 (1/1) 4 (2/2)
50%
50
33 Michael Mulhall
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Rob Carnell
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Jason Dai
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Ned Pulido
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Jason Chedid
1 (0/1) 3 (1/2)
33%
20
33 steven lambert
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Seamus Delahunty
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
33 Benjamin Dingley
1 (0/1) 2 (0/2)
0%
20
Entry deadline Aug 14, 2020, 11:59 PM (local time)
Format Single elimination (40 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Rankings Pool NSW ranking 2020
Organizer Pool NSW
Contact George Mariglis (Pokermania@optusnet.com.au), Kym0 Biddulph (0@cueism.com) and Michael Mulhall (Mullman77@gmail.com)
More info
1. Check draw for your next match and corresponding Table number.
2. Table codes - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Any problems, find the closest teenager to assist you.
5. Ask kym0 - nicely

NSW STATE 8-BALL @ City Hero's BURWOOD

ATTENTION ALL PLAYERS: The main focus of this Championship is the TITLE, not the prize pool. If you want to play for BIG BUCKS turn pro or play someone for cash.
2 Day event. Play down to last 16 on Saturday and come back on Sunday at 11 am.
ENTRY is $25 ($20 in the prize pool and $5 POOLNSW fee) for all players.
Single Elimination.
The draw will be done at 11.59 pm Friday. NO LATE ENTRIES.
we will have 26 tables so some of you might have to wait an hour for your game. But you must still be there. If your game is called and you are not there........ you will be FORFEITED. Trust me you won't be the first or the last person I have forfeited. The Tournament Committee is not there to babysit you.
George.

Also - Assange put you in the Whitehouse Trump - so ffs hook a brother up?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Periksa gambar untuk pertandingan Anda berikutnya dan nomor Tabel yang sesuai.
2. Kode tabel - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Papan Skor - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Masalah apa pun, temukan remaja terdekat untuk membantu Anda.
5. Tanyakan kym0 - baik

NSW STATE 8-BALL @ BURWOOD City Hero

PERHATIAN SEMUA PEMAIN: Fokus utama Kejuaraan ini adalah TITLE, bukan kumpulan hadiah. Jika Anda ingin bermain untuk BIG BUCKS, putar pro atau bermain uang seseorang.
Acara 2 hari. Putar ke 16 terakhir pada hari Sabtu dan kembali pada hari Minggu pukul 11.59 ​​pagi.
ENTRY adalah $ 25 ($ 20 di kumpulan hadiah dan $ 5 biaya POOLNSW) untuk semua pemain.
Penghapusan tunggal.
Pengundian akan dilakukan pada pukul 11.59 ​​malam Jumat. TIDAK ADA ENTRI TERAKHIR.
kami akan memiliki 26 meja sehingga beberapa dari Anda mungkin harus menunggu satu jam untuk permainan Anda. Tetapi Anda harus tetap di sana. Jika gim Anda dipanggil dan Anda tidak ada di sana ........ Anda akan DAPATKAN. Percayalah, Anda tidak akan menjadi orang pertama atau terakhir yang saya kehilangan. Komite Turnamen tidak ada di sana untuk mengasuh Anda.
George.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Suriin ang draw para sa iyong susunod na tugma at kaukulang numero ng Talahanayan.
2. Mga code ng talahanayan - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Scoreboard - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Anumang mga problema, hanapin ang pinakamalapit na tinedyer upang tulungan ka.
5. Tanungin ang kym0 - mabuti

NSW STATE 8-BALO NG BURWOOD ng City Hero

ATTENTION LAHAT NG MAGLARO: Ang pangunahing pokus ng Championship na ito ay ang TITLE, hindi ang premyo. Kung nais mong i-play para sa BIG BUCKS turn pro o maglaro ng isang tao ng cash.
2 Araw ng kaganapan. Maglaro hanggang sa huling 16 sa Sabado at bumalik sa Linggo sa 11.59 ng umaga.
Ang ENTRY ay $ 25 ($ 20 sa premyo pool at $ 5 POOLNSW fee) para sa lahat ng mga manlalaro.
Isang Pag-aalis.
Gagawin ang draw sa 11.59 ng Biyernes. WALANG MAHAL NA ENTRIES.
magkakaroon kami ng 26 talahanayan upang ang ilan sa iyo ay maaaring maghintay ng isang oras para sa iyong laro. Ngunit dapat ka pa ring naroroon. Kung ang iyong laro ay tinawag at wala ka doon ........ ikaw ay PAPAKITA. Pagkatiwalaan mo sa akin hindi ka ang una o ang huling taong pinatawad ko. Ang Tournament Committee ay hindi nandiyan upang magbantay sa iyo.
George.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kiểm tra bốc thăm cho trận đấu tiếp theo của bạn và số Bảng tương ứng.
2. Mã bảng - https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3. Bảng điểm - https://cuescore.com/scoreboard/
4. Bất kỳ vấn đề, tìm thiếu niên gần nhất để hỗ trợ bạn.
5. Hỏi kym0 - độc đáo

NHÀ NƯỚC 8-BALL @ BURWOOD của Anh hùng thành phố

CHÚ Ý TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHƠI: Trọng tâm chính của Giải vô địch này là TITLE, không phải giải thưởng. Nếu bạn muốn chơi cho BIG BUCKS, hãy chơi pro hoặc chơi ai đó để kiếm tiền.
Sự kiện 2 ngày. Chơi xuống đến 16 cuối cùng vào Thứ Bảy và trở lại vào Chủ Nhật lúc 11.59 giờ sáng.
ENTRY là $ 25 ($ 20 trong nhóm giải thưởng và $ 5 POOLNSW phí) cho tất cả người chơi.
Loại bỏ đơn lẻ.
Lễ bốc thăm sẽ được thực hiện vào lúc 11:59 tối thứ Sáu. KHÔNG GIỚI THIỆU
chúng tôi sẽ có 26 bàn để một số bạn có thể phải đợi một giờ cho trò chơi của mình. Nhưng bạn vẫn phải ở đó. Nếu trò chơi của bạn được gọi và bạn không ở đó ........ bạn sẽ BẮT ĐẦU. Tin tôi đi bạn sẽ không phải là người đầu tiên hay người cuối cùng tôi bị mất. Ủy ban Giải đấu không có mặt để trông nom bạn.
George.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.检查抽奖,寻找下一场比赛以及相应的桌号。
2.表格代码-https://cueism.com/cityheroes-burwood-table-codes/
3.记分板-https://cuescore.com/scoreboard/
4.遇到任何问题,请找到最近的少年来帮助您。
5.询问kym0-很好

新南威尔士州州立大学8球馆@ City Hero's BURWOOD

注意所有玩家:本届冠军赛的主要焦点是标题,而不是奖池。如果您想玩BUCK BUCKS,请转职业或玩现金游戏。
2天活动。在周六播放最后16张,在周日上午11.59点返回。
所有玩家的入场费为25美元(奖池20美元,POOLNSW费用5美元)。
单次淘汰。
抽奖将在星期五晚上11:59完成。没有最新消息。
我们将有26张桌子,因此你们中的一些人可能不得不等待一个小时才能进行比赛。但是您必须仍然在那里。如果您的游戏被调用而您不在那儿........您将被禁赛。相信我,您不会成为我被没收的第一个人或最后个人。比赛委员会不在那里照顾您。
乔治。

Video / Livestream

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
Best of 3 sets 
1   
Australia
Leon Yao
Walk Over
 
2   
Australia
Lewis Kwan
Australia
Jason Dai
Sat 10:20  Table 11
3   
United States
Annie Kim
Walk Over
 
4   
Walk Over
Australia
Santosh Gov
 
5   
Australia
Connor Rafferty
Walk Over
 
6   
Walk Over
Australia
Chris Dam
 
7   
Australia
Justin Sajich
Australia
Michael Mulhall
Sat 10:20  Table 12
8   
Walk Over
Greece
George Mariglis
 
9   
Australia
Joe Chao
Walk Over
 
10   
Australia
Ned Pulido
Myanmar
Barry Bradshaw
Sat 10:20  Table 13
11   
Australia
Luke Bartlett
Walk Over
 
12   
Walk Over
Lebanon
Joey T
 
13   
Canada
Anton Hsu
Walk Over
 
14   
Walk Over
Australia
Andrew Adams
 
15   
Australia
Jason Chedid
Australia
Nathan Paris
Sat 10:20  Table 14
16   
Walk Over
Australia
Barry Mavros
 
17   
Australia
Shaun Scully
Walk Over
 
18   
Australia
Benjamin Dingley
Australia
Kyle Toff
Sat 10:20  Table 15
19   
Australia
Shaun Abela
Walk Over
 
20   
Walk Over
Australia
Tony Dinh
 
21   
Australia
Kenneth Huang
Walk Over
 
22   
Walk Over
Australia
sean taylor
 
23   
Australia
steven lambert
Australia
Greg Jenkins
Sat 10:20  Table 16
24   
Walk Over
Australia
Shaun Oglesby
 
25   
Australia
Gavin Douglas
Walk Over
 
26   
Australia
Rob Carnell
Australia
John McDermott
Sat 10:20  Table 17
27   
Australia
Adis Coralic
Walk Over
 
28   
Walk Over
Australia
Andrew Lewis
 
29   
Australia
Michael Dogan
Walk Over
 
30   
Walk Over
Australia
Slav Rypinski
 
31   
Ireland
Seamus Delahunty
Australia
Ivan Liu
Sat 10:20  Table 18
32   
Walk Over
Australia
George Neradilek
 

Round 2

Race to 5
Best of 3 sets 
33   
Australia
Leon Yao
Australia
Lewis Kwan
Sat 12:31  Table 2
34   
United States
Annie Kim
Australia
Santosh Gov
Sat 10:20  Table 2
35   
Australia
Connor Rafferty
Australia
Chris Dam
Sat 10:20  Table 4
36   
Australia
Justin Sajich
Greece
George Mariglis
Sat 11:44  Table 3
37   
Australia
Joe Chao
Myanmar
Barry Bradshaw
Sat 12:24  Table 16
38   
Australia
Luke Bartlett
Lebanon
Joey T
Sat 10:20  Table 5
39   
Canada
Anton Hsu
Australia
Andrew Adams
Sat 10:20  Table 6
40   
Australia
Nathan Paris
Australia
Barry Mavros
Sat 13:02  Table 3
41   
Australia
Shaun Scully
Australia
Kyle Toff
Sat 12:39  Table 7
42   
Australia
Shaun Abela
Australia
Tony Dinh
Sat 10:20  Table 7
43   
Australia
Kenneth Huang
R1
Australia
sean taylor
Sat 10:20  Table 8
44   
Australia
Greg Jenkins
Australia
Shaun Oglesby
Sat 12:20  Table 5
45   
Australia
Gavin Douglas
Australia
John McDermott
Sat 12:25  Table 4
46   
Australia
Adis Coralic
Australia
Andrew Lewis
Sat 10:20  Table 9
47   
Australia
Michael Dogan
Australia
Slav Rypinski
Sat 10:20  Table 10
48   
Australia
Ivan Liu
Australia
George Neradilek
Sat 11:44  Table 8

Last sixteen

Race to 5
Best of 3 sets 
49   
Australia
Lewis Kwan
Australia
Santosh Gov
Sat 15:46  Table 11
50   
Australia
Chris Dam
Australia
Justin Sajich
Sat 15:46  Table 7
51   
Australia
Joe Chao
Australia
Luke Bartlett
Sat 15:46  Table 5
52   
Canada
Anton Hsu
Australia
Barry Mavros
Sat 15:46  Table 4
53   
Australia
Kyle Toff
Australia
Tony Dinh
Sat 15:46  Table 8
54   
Australia
Kenneth Huang
Australia
Greg Jenkins
Sat 15:46  Table 2
55   
Australia
Gavin Douglas
Australia
Adis Coralic
Sat 15:46  Table 6
56   
Australia
Slav Rypinski
Australia
Ivan Liu
R2
Sat 15:46  Table 3

Quarter final

Race to 5
Best of 3 sets 
57   
Australia
Lewis Kwan
Australia
Justin Sajich
Sun 12:46  Table 7
58   
Australia
Joe Chao
Australia
Barry Mavros
Sun 13:11  Table 4
59   
Australia
Tony Dinh
Australia
Greg Jenkins
Sun 14:18  Table 5
60   
Australia
Gavin Douglas
Australia
Ivan Liu
Sun 12:45  Table 5

Semi final

Race to 5
Best of 3 sets 
61   
Australia
Justin Sajich
Australia
Joe Chao
Sun 14:51  Table 3
62   
Australia
Greg Jenkins
Australia
Ivan Liu
Sun 17:03  Table 3

Final

Race to 5
Best of 3 sets 
63   
Australia
Justin Sajich
Australia
Greg Jenkins
Sun 22:57  Table 3

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants